[ EN ]
Aktualności

Za nami kolejny etap badań w Borze na Czerwonem.

Fundacja Przyroda i Człowiek, odpowiedzialna w projekcie m.in. za kompleksowy monitoring przyrodniczy parametrów abiotycznych i biotycznych torfowiska, wykonała pomiary elektrooporowe na powierzchni kopuły torfowiska w okresie jesiennych, niżowych stanów wód. 

Metoda elektrooporowa jest powszechnie wykorzystywana do określenia warunków gruntowo-wodnych, rozpoznawania budowy geologicznej, lokalizacji zwierciadła wód gruntowych, warstw wodonośnych i wód podziemnych, a także do prowadzenia badań archeologicznych. 

Wyniki pomiarów posłużą do sporządzenia dokładnej charakterystyki hydrogeologicznej obszaru rezerwatu.

Pomiary przeprowadził dr hab. Marek Kasprzak z Zakładu Geomorfologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Fot. Marek Kasprzak, Zakład Geomorfologii Uniwersytetu Wrocławskiego

5.badania na torfowisku MK 2

5.badania na torfowisku MK 3

5.badania na torfowisku MK 4

Sekretariat projektu:

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29
00-685 Warszawa
tel.: 22 840 66 64
sekretariat@karpatylacza.pl
Koordynator projektu:

Piotr Mikołajczyk
Wspólnie działamy na rzecz zielonej Europy
„Karpaty Łączą – ochrona Torfowisk Orawsko-Nowotarskich” korzysta z dofinansowania o wartości 1 340 159 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest ochrona cennych siedlisk przyrodniczych w rezerwacie „Bór na Czerwonem”: torfowiska wysokiego oraz bagiennych zbiorowisk leśnych w jego otoczeniu, wchodzących w skład kompleksu Torfowisk Orawsko-Nowotarskich. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 867 599 zł.
Zadanie pn. „Torfowiska Orawsko-Nowotarskie – edukacja ekologiczna i promocja ekosystemów mokradłowych Małopolski” współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Koszt kwalifikowany Zadania: 114 135 zł. Dofinansowanie WFOŚiGW w Krakowie: 34 240,50 zł.
Koordynator:
Partnerzy projektu:
© UNEP/GRID-Warszawa 2022