[ EN ]

Od 1991 roku realizujemy w Polsce misję Programu ONZ ds. Środowiska (UNEP), działając na rzecz zrównoważonego rozwoju.

  • Wspieramy właściwe zarządzanie środowiskiem i ochronę różnorodności biologicznej.
  • Działamy na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturowego najcenniejszych obszarów w Polsce, m.in. Karpat.
  • Propagujemy postawę odpowiedzialności za środowisko w społeczeństwie i w biznesie.
  • Inicjujemy międzysektorową współpracę na rzecz neutralności klimatycznej.
  • Animujemy partnerstwa oraz transfer wiedzy, wspierając samorządy, jednostki oświatowe czy organizacje wdrażające politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.
  • Edukujemy i aktywizujemy do działania dzieci, młodzież oraz dorosłych.
  • Specjalizujemy się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o stanie środowiska, m.in. z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) i technologii satelitarnych.

UNEP/GRID-Warszawa zostało powołane do życia 17 września 1991 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Programem ONZ ds. Środowiska (UNEP) a Rządem Polskim, reprezentowanym przez Ministerstwo Środowiska. Działamy jako jeden z kilku ośrodków globalnej sieci GRID.

UNEP/GRID-Warszawa ma status organizacji pozarządowej i działa w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska.

Sekretariat projektu:

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29
00-685 Warszawa
tel.: 22 840 66 64
sekretariat@karpatylacza.pl
Koordynator projektu:

Piotr Mikołajczyk
Wspólnie działamy na rzecz zielonej Europy
„Karpaty Łączą – ochrona Torfowisk Orawsko-Nowotarskich” korzysta z dofinansowania o wartości 849 910 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest ochrona cennych siedlisk przyrodniczych w rezerwacie „Bór na Czerwonem”: torfowiska wysokiego oraz bagiennych zbiorowisk leśnych w jego otoczeniu, wchodzących w skład kompleksu Torfowisk Orawsko-Nowotarskich. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 624 367 zł.
Zadanie pn. „Ochrona Torfowisk Orawsko-Nowotarskich – wsparcie zrównoważonego zarządzania i wzrost świadomości ekologicznej” współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Koszt kwalifikowany Zadania: 166 432 zł. Dofinansowanie WFOŚiGW w Krakowie: 49 927 zł.
Koordynator:
Partnerzy projektu:
© UNEP/GRID-Warszawa 2022