[ EN ]

Lokalizacja Projektu

Województwo: Małopolskie

Powiat nowotarski

Gminy: Miasto Nowy Targ (sam Bór) oraz pozostałe gminy z Torfowiskami Orawsko-Nowotarskimi:

  • gmina wiejska Nowy Targ
  • Czarny Dunajec
  • Jabłonka
  • Szaflary (dotyka / bezpośrednio sąsiaduje)

Obszar_projektu.png

Rezerwat przyrody "Bór na Czerwonem" wchodzi w skład ostoi Natura 2000 "Torfowiska Orawsko-Nowotarskie: (PLC120003). Jest obszarem Ramsar oraz jedynym rezerwatem Torfowisk Orawsko-Nowotarskich. Stan ochrony obecnych tu siedlisk przyrodniczych *7110, 7140, 7150, *91D0 (I zał. Dyr. Siedliskowej) ocenia się jako U1 z tendencją do pogarszania się.

Pośrednio Projekt oddziałuje na ochronę pozostałych obszarów mokradłowych w ostoi Natura 2000 "Torfowiska Orawsko-Nowotarskie" oraz innych cennych ekosystemów mokradłowych w Polsce.

 

Sekretariat projektu:

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29
00-685 Warszawa
tel.: 22 840 66 64
sekretariat@karpatylacza.pl
Koordynator projektu:

Piotr Mikołajczyk
Wspólnie działamy na rzecz zielonej Europy
„Karpaty Łączą – ochrona Torfowisk Orawsko-Nowotarskich” korzysta z dofinansowania o wartości 1 340 159 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest ochrona cennych siedlisk przyrodniczych w rezerwacie „Bór na Czerwonem”: torfowiska wysokiego oraz bagiennych zbiorowisk leśnych w jego otoczeniu, wchodzących w skład kompleksu Torfowisk Orawsko-Nowotarskich. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 867 599 zł.
Zadanie pn. „Torfowiska Orawsko-Nowotarskie – edukacja ekologiczna i promocja ekosystemów mokradłowych Małopolski” współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Koszt kwalifikowany Zadania: 114 135 zł. Dofinansowanie WFOŚiGW w Krakowie: 34 240,50 zł.
Koordynator:
Partnerzy projektu:
© UNEP/GRID-Warszawa 2022