[ EN ]

Karpaty Łączą – ochrona Torfowisk Orawsko-Nowotarskich to projekt realizowany przez UNEP/GRID-Warszawa w partnerstwie z Fundacją Przyroda i Człowiek oraz Asplan Viak.

Jego celami są:

  • poprawa stanu przyrodniczego torfowiska wysokiego w rezerwacie "Bór na Czerwonem",
  • wsparcie zrównoważonego zarządzania przestrzenią w celu ochrony różnorodności biologicznej Torfowisk Orawsko-Nowotarskich,
  • zwiększenie świadomości społecznej na temat roli i znaczenia mokradeł,
  • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk ochrony torfowisk w Polsce i Norwegii,
  • wsparcie wdrażania Konwencji Karpackiej.

Projekt realizowany jest w latach 2021-2024.  

Jest kolejnym z serii karpackich przedsięwzięć realizowanych przez UNEP/GRID-Warszawa zgodnie z ideą Karpaty Łączą.

Karpaty Łączą – ochrona Torfowisk Orawsko-Nowotarskich korzysta z dofinansowania o wartości 1 340 159 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu jest ochrona cennych siedlisk przyrodniczych: torfowiska wysokiego oraz bagiennych zbiorowisk leśnych w jego otoczeniu, położonych w rezerwacie „Bór na Czerwonem” – polskim obszarze Ramsar, a także innych ekosystemów mokradłowych wchodzących w skład kompleksu Torfowisk Orawsko-Nowotarskich. Projekt korzysta również z dofinansowania z budżetu państwa oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Sekretariat projektu:

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29
00-685 Warszawa
tel.: 22 840 66 64
sekretariat@karpatylacza.pl
Koordynator projektu:

Piotr Mikołajczyk
Wspólnie działamy na rzecz zielonej Europy
„Karpaty Łączą – ochrona Torfowisk Orawsko-Nowotarskich” korzysta z dofinansowania o wartości 1 340 159 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest ochrona cennych siedlisk przyrodniczych w rezerwacie „Bór na Czerwonem”: torfowiska wysokiego oraz bagiennych zbiorowisk leśnych w jego otoczeniu, wchodzących w skład kompleksu Torfowisk Orawsko-Nowotarskich. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 867 599 zł.
Zadanie pn. „Torfowiska Orawsko-Nowotarskie – edukacja ekologiczna i promocja ekosystemów mokradłowych Małopolski” współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Koszt kwalifikowany Zadania: 114 135 zł. Dofinansowanie WFOŚiGW w Krakowie: 34 240,50 zł.
Koordynator:
Partnerzy projektu:
© UNEP/GRID-Warszawa 2022