[ EN ]

W projekcie przewidziane są działania w ramach ochrony czynnej w rezerwacie "Bór na Czerwonem", poprawy metod zarządzania przestrzenią na całym obszarze Torfowisk Orawsko-Nowotarskich, a także zwiększania świadomości społecznej na temat mokradeł w celu ograniczenia wywieranej na nie presji antropogenicznej. 

Zabiegi czynnej ochrony cennych siedlisk mokradłowych w rezerwacie "Bór na Czerwonem" (obszar Ramsar, część Torfowisk Orawsko-Nowotarskich) w powiecie nowotarskim (woj. małopolskie), ustanowionego w celu ochrony torfowiska wysokiego oraz boru bagiennego otaczającego jego kopułę:

  • budowa infrastruktury poprawiającej stosunki wodne (zapobieganie odpływowi wody) w torfowisku – tam i zastawek – a także modernizacja grobli,
  • wycinka sosny (niepożądana sukcesja),
  • budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej zapobiegająca presji antropogenicznej obszaru rezerwatu: budowa i remont kładek drewnianych, budowa zadaszonej wiaty dla turystów, instalacja tablic informacyjnych.

Kompleksowy monitoring przyrodniczy parametrów abiotycznych i biotycznych torfowiska z wykorzystaniem nowoczesnych technologii:

  • opracowanie modelu hydrogeologicznego obszaru rezerwatu,
  • monitoring hydrogeologiczny w oparciu o założoną w ramach projektu sieć piezometrów kontrolnych poziomu wody,
  • monitoring elementów abiotycznych i biotycznych w zakresie: (1) geomorfologia, (2) gleby, (3) botanika, (4) entomologia, (5) herpetologia – ze szczególnym uwzględnieniem kumaka górskiego i traszki karpackiej – gatunków będących przedmiotem ochrony w rezerwacie, (6) ornitologia, w tym założenie fotopułapek,
  • monitoring pokrycia terenu – na podstawie skanowania powierzchni terenu (dron skanujący) – wykonany na początku i na końcu projektu w celu rejestracji stanu zastanego i końcowego.

Za wyżej wymienione działania związane z ochroną czynną oraz monitoringiem przyrodniczym odpowiedzialny jest nasz partner Fundacja Przyroda i Człowiek

Wsparcie działań zarządczych w gminach, na których położony jest cały kompleks Torfowisk Orawsko-Nowotarskich, skierowanych do samorządów lokalnych, właścicieli i użytkowników gruntów i innych interesariuszy mających wpływ na kształtowanie przestrzeni i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej.

Wspieranie zrównoważonego kształtowania przestrzeni, procesów decyzyjnych i właściwego użytkowania gruntów w gminach na terenie Torfowisk Orawsko-Nowotarskich jest kluczowe dla ich ochrony. W tym celu zaplanowano serię dwudniowych warsztatów dla przedstawicieli samorządów lokalnych, innych instytucji i organizacji, oraz prywatnych właścicieli i/lub użytkowników gruntów – czyli osób i podmiotów mających znaczny wpływ na kształtowanie przestrzeni na obszarze Torfowisk (ostoja Natura 2000) i bezpośrednim otoczeniu, wpływającym na stan ich zachowania.

Kampania edukacyjna skierowana do młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych, dotycząca roli i znaczenia terenów mokradłowych oraz sposobów ich ochrony.

1) Działania edukacyjne skierowane do szkół podstawowych:

  • seminarium przygotowujące do prowadzenia zajęć z młodzieżą dla nauczycieli lokalnych szkół, pracowników Nadleśnictwa Nowy Targ oraz przedstawicieli UNEP/GRID–Warszawa i Fundacji Przyroda i Człowiek,
  • seria lekcji dla młodzieży szkolnej (w gminach objętych Projektem) oraz ich nauczycieli.

2) Pozaszkolna edukacja ekologiczna dla osób indywidualnych: turystów i rodzin, w ramach której zostaną przygotowane dwa edukacyjne zestawy doświadczalne, które będą dostępne w Ośrodku Edukacyjnym Lasów Państwowych. Odwiedzającym ośrodek pozwolą one zrozumieć, jak funkcjonuje ekosystem torfowiskowy, np. jak zachodzi kumulacja torfu i piętrzenie kopuły, a także jak wyglądają i jak magazynują wodę torfowce oraz w jaki sposób prowadzone są pomiary hydrologiczne. W ośrodku będą też dostępne materiały edukacyjne dotyczące mokradeł.

Za wyżej wymienione działania miękkie – wsparcie działań zarządczych w gminach oraz kampanię edukacyjną – odpowiedzialne jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Współpraca z Partnerem z Norwegii

Asplan Viak AS to wieloletni partner UNEP/GRID–Warszawa (twórca i dysponent instancji geoportalowej Adaptive, wykorzystywanej w Projekcie). Współpraca w Projekcie będzie czerpać z know-how Partnera dot. zastosowań teledetekcji i geoinformacji w kontekście ochrony cennych torfowisk w Polsce i obejmie:

1) 2-dniową wizytę studyjną przedstawicieli Projektu i kluczowych interesariuszy (RDOŚ, Nadleśnictwo, samorząd lokalny) w Norwegii, we wczesnej fazie Projektu) w ramach której odbędą się:

– spotkania merytoryczne: z Partnerem, instytucjami zajmującym się badaniami i ochroną mokradeł (w tym w kontekście zmian klimatu) oraz organem zarządzającym przestrzenią (w tym terenami podmokłymi) w skali lokalnej lub regionalnej,

– wizyta w terenie na torfowisku zbliżonym charakterem do "Boru na Czerwonem";

2) bieżące partnerstwo technologiczne;

3) udział przedst. Asplan Viak w konferencji końcowej Projektu – wymiana know-how.

Upowszechnianie rezultatów w skali międzynarodowej, głównie wśród pozostałych krajów Karpackich (wsparcie wdrażania Konwencji Karpackiej).

Kampania informacyjna dla upowszechniania celów, tematu i rezultatów Projektu wśród grup docelowych:

1) Kampania medialna, w tym wyjazdy studyjne dla dziennikarzy mediów lokalnych i branżowych oraz influencerów mediów społecznościowych; seria publikacji medialnych dot. mokradeł.

2) Konferencja końcowa Projektu dla interesariuszy Projektu z Polski oraz zza granicy (Partner norweski, kraje karpackie).

3) Wydarzenia krajowe i międzynarodowe zw. z wdrażaniem Konwencji Karpackiej (Konferencja Stron, posiedzenie Krajowego Komitetu Sterującego itp.).

4) Geoportal Projektu – udostępnianie i upowszechnianie przyrodniczych danych przestrzennych: projektowych i referencyjnych grupom docelowym w formie specjalistycznej i popularnej.

5) Kontakty z innymi projektami o podobnej tematyce; uczestnictwo w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych o tematyce spójnej z celami i tematem Projektu.

Sekretariat projektu:

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29
00-685 Warszawa
tel.: 22 840 66 64
sekretariat@karpatylacza.pl
Koordynator projektu:

Piotr Mikołajczyk
Wspólnie działamy na rzecz zielonej Europy
„Karpaty Łączą – ochrona Torfowisk Orawsko-Nowotarskich” korzysta z dofinansowania o wartości 1 340 159 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest ochrona cennych siedlisk przyrodniczych w rezerwacie „Bór na Czerwonem”: torfowiska wysokiego oraz bagiennych zbiorowisk leśnych w jego otoczeniu, wchodzących w skład kompleksu Torfowisk Orawsko-Nowotarskich. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 867 599 zł.
Zadanie pn. „Torfowiska Orawsko-Nowotarskie – edukacja ekologiczna i promocja ekosystemów mokradłowych Małopolski” współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Koszt kwalifikowany Zadania: 114 135 zł. Dofinansowanie WFOŚiGW w Krakowie: 34 240,50 zł.
Koordynator:
Partnerzy projektu:
© UNEP/GRID-Warszawa 2022